Περιοχή
Ημ/νία
Ώρα
Άτομα
Περιοχή

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «e-restaurants.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα/Ιστοσελίδα «www.e-restaurants.gr», αναφερόμενη στο εξής ως «Ιστοσελίδα», η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΣ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ» με έδρα την πόλη της Πάτρας, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 24, Τ.Κ. 26225, ΑΦΜ: 121060584, της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, συστάθηκε προκείμενου να παράσχει υπηρεσίες κρατήσεων και παρουσίασης συνεργαζόμενων ή/και συμβεβλημένων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ήτοι εστιατόριων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παράλληλη δυνατότητα στο χρήστη-επισκέπτη της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής κράτησης σε αυτά, η οποία θα συνοδεύεται από προσφορά ειδικών εκπτωτικών προνομίων μέσω χορήγησης άυλων κουπονιών /πόντων.

Υπό το πρίσμα της διαφάνειας, της πλήρους ενημέρωσης και της ασφάλειας και φερεγγυότητας των συναλλαγών και της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, η διαδικασία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και προμήθειας και διανομής των εκπτωτικών προϊόντων, υπόκειται και διέπεται από τους πιο κάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συνιστούν πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συμφωνία του χρήστη ή κάθε προσώπου- επισκέπτη της Ιστοσελίδα σε σχέση με τη χρήση της και την πρόσβαση τους σε αυτήν.

Οι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με τους παρόντες αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, διότι μόνη η παραμονή και η περιήγηση τους σε αυτήν, όπως και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που παρέχεται από αυτήν, συνεπάγεται την εκ μέρους τους πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συνομολόγηση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων χρήσης της.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους και συνεπώς δεν επιτρέπεται η χρήση της από ανήλικα άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η εκ μέρους του χρήστη ή επισκέπτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εισάγει τεκμήριο ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή εφόσον είναι κάτω των 18 ετών, έχει ήδη λάβει τη συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτού να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας Ιστοσελίδας και να παράσχει στοιχεία ή πληροφορίες που ενδεχομένως του ζητηθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ανήλικα άτομα προβούν αυτοβούλως και δίχως την πιο πάνω συναίνεση σε επίσκεψη ή σε χρήση υπηρεσιών της παρούσας Ιστοσελίδας, που δύναται να θεωρηθούν επιβλαβείς ή ακατάλληλες γι’ αυτούς, οι διαχειριστές αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου και των ιδιαίτερων προσδιοριστικών στοιχείων της παρούσας Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά συνιστούν τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα και γενικώς όλα τα αρχεία απεικονιστικά ή έγγραφα που περιέχονται σε αυτή, αποτελούν αποκλειστική πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας ή/και των συμβεβλημένων/ συνεργαζόμενων εστιατορίων και ως εκ τούτου υπόκεινται στην προστασία των διατάξεων και προβλέψεων του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου. Το εν λόγω περιεχόμενο και τα αυτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσουν από οποιονδήποτε χρήστη ή επισκέπτη της εν όλω ή εν μέρει προϊόν εμπορίου, αντιγραφής, διανομής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, παρουσίασης, μεταποίησης ή οποιασδήποτε άλλης επεξεργασίας ή διαχείρισης δημόσιας ή ιδιωτικής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της διαχείρισης της Ιστοσελίδας ή άλλου νόμιμου δικαιούχου των ως άνω δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικό ή άλλο σκοπό. Συνεπώς απαγορεύονται οποιεσδήποτε εμπορικές πράξεις ή προπαρασκευαστικές και συνοδευτικές αυτών ενέργειες, οι οποίες θα κάνουν χρήση ή επεξεργασία των στοιχείων ή χαρακτηριστικών/γνωρισμάτων που συνιστούν πνευματική και εμπορική ιδιοκτησία της παρούσας Ιστοσελίδας.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη ή τον επισκέπτη της προσωπικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο, τα στοιχεία και τις πληροφορίες της, εμφάνισης των στοιχείων και χαρακτηριστικών της και τη δυνατότητα παρουσίασης, χρήσης και προμήθειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Τούτο, σε καμία περίπτωση δεν ιδρύει δυνατότητα μεταβίβασης, εκχώρησης ή περαιτέρω χρήσης των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας της παρούσας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα Ιστοσελίδα, παρουσιάζει και προωθεί συμβεβλημένες/συνεργαζόμενες με την «e-restaurants.gr» επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατορίων ή/και άλλων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) με πλήρη προβολή των υπηρεσιών τους και φωτογραφικού τους υλικού και παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δωρεάν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής κράτησης σε εκ των ανωτέρω επιχείρηση ή επιχειρήσεις, επ’ ωφελεία ειδικών προσφορών ή προνομίων, μέσω προμήθειας άυλων εκπτωτικών πόντων προς μελλοντική χρήση οι οποίοι θα κατηγοριοποιούνται σε «Πόντους Εστιατορίου» και σε «Πόντους e-restaurants.gr eatCoins», σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα, δεν υποκαθιστά τις εν λόγω επιχειρήσεις εστίασης και τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν.

Με τον τρόπο αυτόν η παρούσα Ιστοσελίδα παρεμβάλλεται και μεσολαβεί, προκειμένου να παράσχει στο χρήστη με απλό, σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο υπηρεσίες πραγματοποίησης κράτησης στις ως άνω επιχειρήσεις/εστιατόρια παρέχοντας παράλληλα ωφέλεια στο χρήστη υπό τη μορφή εκπτωτικών πόντων, αναφερόμενοι ως :

α) «Πόντοι eatCoins», οι οποίοι σε μελλοντική χρήση θα προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις/προσφορές στο συνολικό λογαριασμό της κράτησης στην επιχείρηση/εστιατόριο στην οποία αυτή έχει πραγματοποιηθεί. Κάθε πόντος eatCoins μπορεί να εξαργυρωθεί σε λίστα επιχειρήσεων τις οποίες μπορεί να αναζητήσει ο χρήστης στην σελίδα https://www.e-restaurants.gr/account/eatcoins πατώντας το σχετικό κουμπί εξαργύρωσης. Η λίστα εστιατορίων που παρέχεται στον χρήστη δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και ημέρα. Το e-restaurants.gr διατηρεί το δικαίωμα Απόρριψης Κράτησης όταν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη κράτηση χωρίς να δώσει αιτιολογία στον χρήστη.

Ο τρόπος και οι όροι των κρατήσεων, της προμήθειας των «Πόντων Εστιατορίου eatCoins» και των συνεπακόλουθων παρεχόμενων ειδικών εκπτώσεων διαφοροποιούνται ανά συμβεβλημένη επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση/εστιατόριο διατηρεί στην παρούσα Ιστοσελίδα δική της διαμορφωμένη σελίδα στην οποία παρουσιάζονται και προωθούνται οι υπηρεσίες της και ενσωματώνεται η ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι κρατήσεις σε αυτήν με ειδικούς όρους για την κάθε μία. Ανάλογα με την εκάστοτε επιχείρηση, το είδος της κράτησης σε αυτήν, τον αριθμό των ατόμων και υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το προβλεπόμενο από τη εκάστοτε επιχείρηση πλαφόν ελάχιστης ανά άτομο κατανάλωσης, οι χρήστες προμηθεύονται αντίστοιχους «Πόντους Εστιατορίου eatCoins».

Κάθε «Πόντος eatCoin» διέπεται από επιμέρους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την προμήθεια και εξαργύρωσή του, οι οποίοι ποικίλουν και διαφέρουν ανάμεσα σε καθεμία συμβεβλημένη επιχείρηση, προσδιορίζονται και προσαρμόζονται δε αναλόγως με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε επιχείρησης η οποία έχει επιλεγεί από τον χρήστη. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζονται βάσει ιδιαίτερης συναλλακτικής συμφωνίας μεταξύ της «e-restaurants.gr» και της κάθε μίας συμβεβλημένης επιχείρησης ξεχωριστά, μπορούν να μεταβάλλονται και εναλλάσσονται ανά πάσα χρονική στιγμή μεταξύ των μερών και αναφέρονται ρητά και σαφώς στη σελίδα που διατηρεί εκάστη επιχείρηση στην Ιστοσελίδα, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η κράτηση. Προς ενημέρωση και πληροφόρηση του χρήστη θα εμφανίζεται πριν το στάδιο κατοχύρωσης και διεκπεραίωσης της κράτησης οι κάθε φορά αντιστοιχούντες «Πόντοι Εστιατορίου» στην εκάστοτε επιχείρηση, προς πρότερη γνώση της παραχωρούμενης ωφέλειας, βάσει του είδους και του περιεχομένου της κράτησης που προτίθεται ο χρήστης να πραγματοποιήσει.

Η εξαργύρωσή τους θα λαμβάνει χωρά σε χρόνο και με τρόπο σύμφωνα με τους ανωτέρω ειδικούς καθορισθέντες όρους και προϋποθέσεις που διέπει καθεμιά επιλεγείσα συμβεβλημένη επιχείρηση ξεχωριστά. Η αντιστοιχία κάθε «Πόντου Εστιατορίου» και η αξία του κατά την εξαργύρωση του – έκπτωση θα ισούται με 1 ευρώ (1 Πόντος eatCoin= 1 €). Δηλαδή σύμφωνα με την παραπάνω αντιστοιχία θα αφαιρείται το πλήρες ποσό που αντιστοιχεί στους «Πόντους eatCoins» από το συνολικό λογαριασμό της κράτησης.

Οι «Πόντοι Εστιατορίου» μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εξαργυρωθούν σε μελλοντική κράτηση βάση των ορίων 25/50/80/120 και 200 eatCoins. Η χρονική στιγμή εξαργύρωση τους προσδιορίζεται ειδικά σε κάθε μία εκ των συμβεβλημένων επιχειρήσεων η οποία αναφέρεται είναι Δευτέρα έως και Πέμπτη. Η ανανέωση της ισχύος των «Πόντων eatCoins» του κάθε χρήστη θα πραγματοποιείται σε κάθε επόμενη πραγματοποιηθείσα κράτηση η οποία παράγει πόντους eatCoins. Κρατήσεις εξαργύρωσης ΔΕΝ παράγουν πόντους eatCoins! Η ισχύς των Πόντων eatCoins θα διατηρείται δίχως προηγούμενη κράτηση (ανανέωση η αγορά πακέτου μέλους) για χρονικό διάστημα 3 μηνών, άλλως για διάστημα όπως αυτό θα προσδιορίζεται ειδικότερα στο «e-restaurants.gr». Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι «Πόντοι Εστιατορίου» θα μηδενίζονται εκτός εάν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κριθεί από τη διαχείριση της Ιστοσελίδας ότι υφίστανται λόγοι οι οποίοι επιτρέπουν ή επιβάλουν την παράταση της ημερομηνίας λήξεως τους. Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κράτηση από το χρήστη και εξ αυτού του λόγου δεν έχουν ανανεωθεί οι «Πόντοι eatCoins», τότε έναν μήνα πριν την προθεσμία λήξης της ισχύος τους, η διαχείριση της Ιστοσελίδας θα ενημερώνει το χρήστη για την επικείμενη λήξη αυτής με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω sms εάν αυτό είναι δυνατόν.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κάποιο συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο εστιατόριο διακόψει τη δραστηριότητά του ή διακόψει της συνεργασία του με το «e-restaurants.gr», οι «Πόντοι eatCoins» που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο εστιατόριο που θα κατέχουν τη χρονική στιγμή επέλευσης εκ των ως άνω γεγονότων οι χρήστες, θα μηδενίζονται, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ενοχικής ευθύνης της Ιστοσελίδας . Στην τελευταία περίπτωση για την προστασία, τη διασφάλιση των συμφερόντων και την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών της «e- restaurants.gr», η διαχείριση της Ιστοσελίδας θα ενημερώνει του χρήστες που κατέχουν τέτοιους «Πόντους Εστιατορίου eatCoins» ένα μήνα πριν τη λήξη της πιο πάνω συνεργασίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή sms εφόσον αυτό θα καθίσταται δυνατό.

Συνιστάται στους χρήστες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους και τη διαδικασία προμήθειας και εξαργύρωσης των «Πόντων Εστιατορίου» που ακολουθεί καθεμιά συνεργαζόμενη επιχείρηση.

β) «eatCoins e-restaurants.gr» επιβράβευσης, τα οποία σε μελλοντική χρήση θα προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις/προσφορές σε επιλεγμένες συμβεβλημένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/εστιατόρια της Ιστοσελίδας «e-restaurants.gr», στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος επιβράβευσης πελατών μέσω του οποίου ο χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να συγκεντρώνει τα συγκεκριμένα Πιάτα τα οποία θα προσφέρουν εκπτώσεις στα εν λόγω συνεργαζόμενα εστιατόρια, διαφορετικές των εκπτωτικών προνομίων που παρέχουν οι «Πόντοι Εστιατορίου» κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Ο χρήστης μπορεί να συλλέγει «eatCoins e-restaurants.gr» με τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους. Η διανομή των «eatCoins e-restaurants.gr» θα πραγματοποιείται μέσω κρατήσεων, αξιολογήσεων και μέσω λοιπών προωθητικών ενεργειών, όπου υπάρχει η σχετική ειδική σήμανση και ενημέρωση.

-Τα «eatCoins e-restaurants.gr» που θα συλλέγονται από κράτηση θα πιστώνονται μετά το πέρας Εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ώρα της προγραμματισμένης κράτησης.

-Τα «eatCoins e-restaurants.gr» που θα συλλέγονται κατόπιν αξιολόγησης θα πιστώνονται μετά τον έλεγχο και την ενεργοποίηση αυτής. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί τις εν λόγω αξιολογήσεις εφόσον αυτό κρίνεται - κατά περίπτωση- σκόπιμο.

-Στην περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί από το συνεργαζόμενο εστιατόριο ή από την παρούσα Ιστοσελίδα τότε οι πόντοι θα δεν θα αποδίδονται.

-Το ποσό εξαργύρωσης σε κάθε κράτηση ορίζεται από τα όρια 25, 50, 80, 120 και 200 eatCoins και υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε χρήστη βάση αλγορίθμου και σε συνάρτηση με την μέση κατανάλωση του κάθε εστιατορίου.

-Σε περιπτώσεις περιστατικών μη εμφάνισης, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, τότε η Ιστοσελίδα προς το σκοπό του περιορισμού εμφάνισης τέτοιων φαινομένων και της διασφάλισης των δικών της συμφερόντων ή/και των εστιατορίων , διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης μέρους ή του συνόλου των eatCoins e-restaurants.gr από το χρήστη.

-Τα «eatCoins e-restaurants.gr», μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εξαργυρωθούν σε μελλοντική κράτηση αποκλειστικά και μόνο σε επιλεγμένες εκ των συμβεβλημένων επιχειρήσεων/εστιατόριων τα οποία συμμετέχουν στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης πελατών, όπως αυτές προσδιορίζονται και αναφέρονται σαφώς από την Ιστοσελίδα. Οι συμμετέχουσες στο εν λόγω πρόγραμμα επιχειρήσεις/εστιατόρια δύναται ανά πάσα χρονική στιγμή να μεταβάλλονται ή/και εναλλάσσονται, βάσει διακριτικής ευχέρειας της Ιστοσελίδας ή/και των ίδιων των συμβεβλημένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Περί αυτών οι χρήστες θα ενημερώνονται, με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα.

-Στην περίπτωση που ένας χρήστης χαρακτηρίζεται ως ανενεργός τα «eatCoins e-restaurants.gr» που κατέχει μέχρι τότε μηδενίζονται. Ανενεργός χαρακτηρίζεται ο χρήστης ο οποίος δεν έχει προβεί σε καμία κράτηση μέσω του συστήματος της Ιστοσελίδας η οποία να έχει πραγματοποιηθεί με την επίσκεψη του στο εστιατόριο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

-Δεν επιτρέπεται η μεταφορά «Πόντων eatCoins» μεταξύ χρηστών της Ιστοσελίδας ή μεταξύ λογαριασμών του ίδιου χρήστη της Ιστοσελίδας.

-Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός εξαργύρωσης «Πόντων eatCoins» με άλλες προσφορές του εκάστοτε εστιατορίου όπως και στο σύνολο των κρατήσεων του e-restaurants.gr.

-Η έκπτωση από τους «Πόντους eatCoins» δε μπορεί να συνδυαστεί με εκπτωτικά κουπόνια ή προσφορές τρίτων.

-Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή/και να μηδενίζει πόντους οποιασδήποτε κατηγορίας εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν προμηθευθεί μέσω κακόβουλου ή παράνομων ή δόλιων σκοπών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΩΝ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

-Η Ιστοσελίδα «www.e-restaurants.gr» παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δωρεάν ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών κρατήσεων σε τραπέζια συμβεβλημένων ή/και συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (εστιατορίων ή άλλων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) και οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται με χορήγηση ειδικών προσφορών, υπό τη μορφή εκπτωτικών πόντων (eatCoins) οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σε μελλοντική κράτηση κατά τα παραπάνω αναφερόμενα.

-Η διαδικασία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής κράτησης θα επιτυγχάνεται εκ μέρους του χρήστη μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, κατόπιν πραγματοποίησης κράτησης ενός ή περισσότερων τραπεζιών που θα αντιστοιχεί σε αριθμό τουλάχιστον δύο (2) ατόμων σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο εστιατόριο ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιλογής του.

-Χρήστης της παρούσας Ιστοσελίδας θεωρείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εγγραφεί στην Ιστοσελίδα «e-restaurants.gr» με τη δημιουργία ειδικού προσωπικού λογαριασμού μέσω του οποίου θα πραγματοποιεί τις κρατήσεις και γενικώς θα δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών αυτής. Με την εγγραφή του ο χρήστης αυτοδικαίως αποκτά την ιδιότητα του μέλους της «e-restaurants.gr» και αυτομάτως δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις. Η πρόσβαση και σύνδεση στον εν λόγω λογαριασμό θα είναι αυστηρώς προσωπική και θα πραγματοποιείται μέσω συμπλήρωσης ονόματος χρήστη και προσωπικού κωδικού σε ειδικά πεδία.

Η κράτηση δύναται να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά -μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας- κατόπιν συμπλήρωσης μιας ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας κρατήσεων η οποία βρίσκεται στη σελίδα που διατηρεί το κάθε εστιατόριο ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην οποία ο χρήστης θα καταγράφει υποχρεωτικά : Την επιθυμητή ημερομηνία και την ώρα της κράτησης του, τον αριθμό των ατόμων για τα οποία προορίζεται η κράτησή του, το ονοματεπώνυμό του ατόμου που θα δικαιούται την κράτηση, καθώς επίσης ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

β) Τηλεφωνικά - μέσω των τηλεφώνων επικοινωνίας της Ιστοσελίδας - κατόπιν επικοινωνίας του χρήστη με έναν εκπρόσωπό μας κατά τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, με τον οποίο θα πραγματοποιείται η ως άνω κράτηση επιλογής του, παρέχοντας τα πιο πάνω στοιχεία και πληροφορίες, όπως και στη διαδικασία πραγματοποίησης ηλεκτρονικής κράτησης, πλην της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία και θα παρέχεται προαιρετικά.

-Κάθε κράτηση ισχύει για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, καθώς και για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναφέρει και προσδιορίσει ο χρήστης στη συμπληρωθείσα ειδική φόρμα κράτησης της σελίδας της επιχείρησης επιλογής του. Εκ των πληροφοριών αυτών, η συμβεβλημένη/συνεργαζόμενη επιχείρηση δεσμεύει αριθμό ή/και μέγεθος τραπεζιού ή τραπεζιών που προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε κράτησης, ώστε να αντιστοιχείται πλήρως στην προσήκουσα εκπλήρωση των υπηρεσιών της εκάστοτε κράτησης. Κάθε κράτηση θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους εκπτωτικούς πόντους (κατά τα ως άνω αναφερόμενα) οι οποίοι επιφέρουν ειδικές προσφορές που θα κυμαίνονται ανάλογα με την περίπτωση και το είδος της εκάστοτε κράτησης και της επιχείρησης που θα επιλεγεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης λιγότερων ατόμων σε σχέση με τον αναφερόμενο αριθμό της προγραμματισμένης κράτησης θα πραγματοποιείται ανάλογη μείωση των χορηγούμενων πόντων εκ μέρους της επιχείρησης.

-Δικαιούχος της κράτησης μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο χρήστης είτε έτερο πρόσωπο το οποίο προσδιορίζεται και καθορίζεται από το χρήστη με παροχή του ονοματεπωνύμου του κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της κράτησης.

-Η κράτηση θεωρείται διεκπεραιωμένη μόλις ο δικαιούχος της κράτησης λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

-Ο δικαιούχος της κράτησης κατά την προσέλευσή του την ακριβή ημεροχρονολογία και ώρα της προγραμματισμένης κράτησης του στο εστιατόριο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί, οφείλει να αναφέρει στον υπεύθυνο του εστιατορίου το ονοματεπώνυμο του, καθώς επίσης και το γεγονός της πραγματοποίησης της κράτησης μέσω του συστήματος κρατήσεων της παρούσας Ιστοσελίδας «e-restaurants.gr», προκειμένου να δεχθεί τις υπηρεσίες και τις παροχές που αναφέρονται στην κράτησή του και να επωφεληθεί των αντίστοιχων προσφορών/προνομίων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης του εστιατορίου σύμφωνα με τα ως άνω, αυτό έχει το δικαίωμα άρνησης παροχής της υπηρεσίας.

-Ο χρήστης της κράτησης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ακύρωση της πραγματοποιηθείσας κράτησης μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπο της Ιστοσελίδας κατά τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου. Η ακύρωση της κράτησης μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας μπορεί να λάβει χώρα μόνον έως και δύο (2) ωρών πριν το χρόνο της προγραμματισμένης κράτησης .

-Στις περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος της κράτησης δεν εμφανιστεί στο εστιατόριο κατά την ημερομηνία και έως δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την ώρα της προγραμματισμένης κράτησης, δίχως προηγουμένως να έχει προβεί σε ακύρωσή της κατά τους ως άνω όρους, τότε λαμβάνει χώρα περιστατικό μη εμφάνισης (no show). Τέτοιου είδους φαινόμενα δεν επιβαρύνουν οικονομικά το χρήστη ή το δικαιούχο της κράτησης και γίνονται γνωστά στο χρήστη μέσω αποστολής ενημερωτικού e-mail. Εν τούτοις για λόγους προστασίας και θωράκισης των συμβεβλημένων/συνεργαζόμενων εστιατορίων και προς το σκοπό της ελαχιστοποίησης των φαινομένων αυτών, η διαχείριση της «e-restaurants.gr», διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση περιστατικού μη εμφάνισης όπως ενδεικτικά αφαίρεσης εκπτωτικών πόντων από το λογαριασμό του χρήστη μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η κράτηση και προέκυψε το εν λόγω περιστατικό ή διαγραφής του ίδιου του λογαριασμού του χρήστη από την Ιστοσελίδα. Η διαχείριση της «e-restaurants.gr», διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να προβαίνει σε νόμιμες ενέργειες ανεύρεσης και προσδιορισμού της ΙΡ διεύθυνσης των χρηστών της ή σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια αποκλεισμού των χρηστών της από τις υπηρεσίες της και προκειμένου να διαφυλάξει και προασπίσει τα δικαιώματα της Ιστοσελίδας, εφόσον παρατηρηθεί συστηματική ή δόλια παραβίαση των παρόντων όρων ως προς τα περιστατικά μη εμφάνισης. Σε κάθε περίπτωση δύναται η κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση-εστιατόριο να ακολουθεί δικιά της πολιτική διαχείρισης περιστατικών μη εμφάνισης, ενδεχομένως με αυστηρότερους όρους συγκριτικά με τους παρόντες και ως εκ τούτου δύναται να προβαίνει η ίδια σε κυρώσεις ακύρωσης ή μη αποδοχής κρατήσεων συγκεκριμένου χρήστη εφόσον αυτός παραβιάζει τους εν λόγω προβλεπόμενους όρους.

-Ο χρήστης της κράτησης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία της κράτησής του μέχρι και δύο ώρες νωρίτερα από την ώρα της αρχικά προγραμματισμένης κράτησης του, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη διαχείριση της «e–restaurants.gr», είτε μέσω επικοινωνίας του με τη επιχείρηση-εστιατόριο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω κράτηση. Η τροποποίηση θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ώρα της κράτησης ή/και τον αριθμό των ατόμων για τα οποία αυτή προορίζεται. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει την ημεροχρονολογία της κράτησης του, θα πρέπει να ακυρώσει την ήδη υπάρχουσα, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα και να προβεί στην πραγματοποίηση νέας κράτησης κατά τη νέα επιθυμητή ημεροχρονολογία. Σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση της κράτησης δεν επιφέρει ουδεμία αλλαγή στους όρους υπό τους οποίους αυτή διέπεται, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στους παρόντες.

-Κρατήσεις μέσω της πλατφόρμας e-restaurants.gr δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά η παροχή του εστιατορίου μέσω τρίτων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν πλημμέλειες ή αστοχίες στην ποιότητα, τα χαρακτηριστικά ή τη φύση των υπηρεσιών που παρέχουν οι συμβεβλημένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/εστιατόρια, ούτε για τυχόν ζημία υποστεί εξ αυτού του λόγου ο χρήστης ή ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Αποκλειστικά υπεύθυνος για το προϊόν, τις ιδιότητες και εν γένει τις παροχές της υπηρεσίας εστίασης είναι η εκάστοτε επιχείρηση/εστιατόριο στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση και αφορούν εν όλω οι εν λόγω υπηρεσίες. Επιπλέον η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για βλάβες ή ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν στο χρήστη ή/και το δικαιούχο της κράτησης κατά την παροχή ή μη των πιο πάνω υπηρεσιών από τις συμβεβλημένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/εστιατόρια.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, στο πλαίσιο της προώθησης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στις ενημερώσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ίδια τα εστιατόρια. Εξ αυτού του λόγου έκαστη εκ των συμβεβλημένων επιχείρηση διαθέτει αποκλειστική και ιδιαίτερη πρόσβαση σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα μέσω της οποίας με ιδία αποκλειστική ευθύνη διαχειρίζεται, ενημερώνει και ανανεώνει τις κάθε λογής υπηρεσίες και προϊόντα που διαφημίζει και παρέχει, προσδιορίζοντας τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και τυχόν ιδιαιτερότητες που τα διακρίνουν. Επίσης, η κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί και τηλεφωνικά με τη διαχείριση της Ιστοσελίδας προκειμένου να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία της. Η παρουσίαση έκαστης επιχείρησης γίνεται επί τη βάση των πληροφοριών που η ίδια παρέχει στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς η κάθε μία συμβεβλημένη επιχείρηση/εστιατόριο έχει ανά πάσα στιγμή την απόλυτη ευθύνη και επιμέλεια του περιεχομένου των εν λόγω σελίδων και συνεπακόλουθα της διαρκούς ακρίβειας, ορθότητας, πληρότητας των υπηρεσιών και προϊόντων της.

Επομένως κατά την παροχή των υπηρεσιών της, η Ιστοσελίδα, παρά τις προσπάθειες και την εποπτεία που -στο πλαίσιο της δεοντολογικής ευθύνης- συνεχώς η ίδια επιδεικνύει, δεν επέχει ουδεμία ευθύνη (αστική, ποινική ή άλλη) σχετικά με όλα τα παραπάνω, ούτε μπορεί να διασφαλίσει και εγγυηθεί αυτά, ούτε σχετικά με πιθανά λάθη (τυπογραφικά, αντιστοιχίας ή αποτύπωσης προϊόντων ή κάθε άλλου) ή παντός είδους παραπλανήσεις ή ανακρίβειες που τυχόν χαρακτηρίζουν τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες ή τον τρόπο που παρουσιάζονται και εμφανίζονται στη σελίδα εκάστης συνεργαζόμενης επιχείρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες, συμφωνούν, αποδέχονται και συνομολογούν ότι θα χρησιμοποιούν την παρούσα Ιστοσελίδα με σύννομο τρόπο, ο οποίος θα εναρμονίζεται με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και πάντοτε σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Συγκεκριμένα οι χρήστες και επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την παρούσα για αθέμιτους ή κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς. Ειδικότερα, ενδεικτικά, αποδέχονται ρητά και συμφωνούν ότι δε θα προβούν σε καμία περίπτωση σε χρήση που να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο, να μεταδώσει περιεχόμενο ψευδές, παραπλανητικό, άσεμνο, απειλητικό ή εκβιαστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα ή την προσωπικότητα και την τιμή τρίτων, ότι δεν θα κάνουν χρήση της παρούσας προκειμένου να εγκαταστήσουν ή προωθήσουν κάθε είδους ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μηνύματα ή να προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη με αθέμιτο περιεχόμενο, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση της διαχείρισης της Ιστοσελίδας, ότι δεν θα προωθήσουν, εγκαταστήσουν, διαθέσουν ή αναπαράξουν περιεχόμενο ή μηνύματα τα οποία περιέχουν οποιοδήποτε ανεπιθύμητο ή κακόβουλο λογισμικό, αρχείο, πρόγραμμα ή εφαρμογή, που περιέχουν ιούς ή μπορούν να παρεμβληθούν και να καταστρέψουν ή αλλοιώσουν το λογισμικό πρόγραμμα, εξοπλισμό ή εγκατάσταση που θα επιφέρει πλήγμα ή προσβολή στη λειτουργία, την εξέλιξη ή την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν τη λήψη τους από τους λοιπούς χρήστες ή επισκέπτες ή την πρόσβασή τους σε αυτές.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ή εντοπιστεί χρήση παράνομη ή αντίθετη επί των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων περιπτώσεων, η διαχείριση της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα διαγραφής του χρήστη ή επισκέπτη που προβαίνει στις ενέργειες αυτές, χωρίς προειδοποίηση και διατηρεί ανεπιφύλακτα κάθε νόμιμο δικαίωμά της, ιδίως προς αποζημίωση της τυχόν θετικής ή/και αποθετικής ζημία που προκύψει από τις ενέργειες αυτές. Επιπλέον, ο κάθε χρήστης ευθύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του προσωπικού του λογαριασμού προς το σκοπό της αποτροπής οποιασδήποτε κακόβουλης χρήσης από τρίτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να καταθέτουν αξιολογήσεις και κριτικές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την εμπειρία ή την εξυπηρέτησή τους μέσω παράθεσης σε ειδικά διαμορφωμένη φόρμα σχολίων ή βαθμολογήσεων κάθε συμβεβλημένης/συνεργαζόμενης επιχείρησης, μόνον υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι οι ίδιοι έχουν δεχθεί τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και μόνον εφόσον το περιεχόμενό των εν λόγω σχολίων συμφωνεί και συνάδει με τους όρους χρήσης της παρούσας και με τις πιο κάτω προϋποθέσεις.

Ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα προσωπικής κριτικής και σχολίων μετά το πέρας σαρανταοκτώ (48) ωρών από τη χρονική στιγμή της προγραμματισμένης κράτησης και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση εμφάνισής του στο εστιατόριο.

Η διαχείριση της «e-restaurants.gr» διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει-αναρτά το περιεχόμενο της κριτικής και των σχολίων των χρηστών σε χρονικό σημείο το οποίο κρίνεται ελεύθερα από την ίδια στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας.

Τα περιεχόμενο της κριτικής (σχόλια ή βαθμολογίες) μπορεί είτε να αναρτηθεί/δημοσιοποιηθεί στην Ιστοσελίδα, είτε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή αποσπασματικά σε έτερες ηλεκτρονικές εφαρμογές ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή προώθησης που χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται, υιοθετεί ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τα εκφραζόμενα μέσω αυτής προσωπικά σχόλια, κριτικές ή απόψεις ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο τους. Την αποκλειστική ευθύνη των εκφραζόμενων κριτικών ή σχολίων φέρει ο ίδιος ο χρήστης που έχει προβεί σε αυτά.

- Σε κάθε περίπτωση κάθε χρήστης οφείλει να σχολιάζει με όρους κοσμιότητας, ευπρέπειας, καλοπιστίας και σεβασμού, σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα από τα χρηστά ήθη και τους νόμους. Εφόσον παρατηρηθεί παραβίαση των εν λόγω όρων η διαχείριση της Ιστοσελίδας δύναται να παρεμβαίνει για την αποτροπή δημοσίευσης τέτοιων αναφορών ή σχολίων με διαγραφή ή μη ανάρτησή τους προς το σκοπό της προστασίας των χρηστών της και των συμβεβλημένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από ενδεχόμενες δόλιες ή κακοήθεις συμπεριφορές.

- Η διαχείριση της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αποκρούει, να διαγράφει ή/και να μη δημοσιεύει κάθε υβριστικό, χυδαίο, ανακριβές ή προσβλητικό σχόλιο ή αναφορά. Ομοίως θα ενεργεί εφόσον τα σχόλια που παρατίθενται ενέχουν ή υποβόσκουν κακόβουλα ή συκοφαντικά στοιχεία, αναφορές ή/και υστερόβουλες προθέσεις.

- Η Ιστοσελίδα μπορεί να διαγράψει ή να μην δεχθεί εν όλω ή εν μέρει σχόλια ή κριτικές εφόσον αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά απρεπείς, υβριστικές, ειρωνικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, απειλητικές αναφορές και γενικώς εφόσον το περιεχόμενό τους παραβιάζει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή/και δικαιώματα τρίτων.

- Τα σχόλια και οι κριτικές θα πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε πεζά (μικρά) γράμματα. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή τους με κεφαλαία γράμματα ή λατινικούς χαρακτήρες (greeklish), καθώς ούτε η ύπαρξη σωρείας ορθογραφικών ή/και συντακτικών λαθών, τα οποία καθιστούν το περιεχόμενο τους δυσανάγνωστο για το χρήστη.

- Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται τα σχόλια να περιέχουν αναφορές που σχολιάζουν ή απαντούν ή παραπέμπουν σε σχόλια άλλων χρηστών, ούτε θα πρέπει να εμφανίζουν σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του νοήματός του κειμένου και της βαθμολογίας που αυτό συνοδεύεται. Επίσης απαγορεύονται αναφορές αποπροσανατολιστικές ή άσχετες με την περιγραφή και το σχολιασμό της εμπειρίας, της εξυπηρέτησης ή των υπηρεσιών που έλαβε χρήστης. Ομοίως απαγορεύονται αναφορές ή περιγραφές σε περιστατικά, γεγονότα ή φαινόμενα που τυχόν εκτυλίχθηκαν ή αντιλήφθηκε ο χρήστης κατά την παρουσία του σε συμβεβλημένη/συνεργαζόμενη επιχείρηση και είναι άσχετα με την αξιολόγηση καθεαυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Δεν επιτρέπονται ονομαστικές αναφορές σε φυσικά πρόσωπα ούτε κρίσεις ή υποκειμενικές αξιολογήσεις ή υπόνοιες σχετικά με στοιχεία υγειονομικού ή φορολογικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον παρατηρηθεί παραβίαση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων στην πολιτική του σχολιασμού, της κριτικής και της βαθμολόγησης εκ μέρους των χρηστών, η διαχείριση της Ιστοσελίδας δύναται ανά πάσα χρονική στιγμή να παρεμβαίνει, διαγράφει ή απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει σχόλια, αναφορές ή κριτικές αυτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (NEWSLETTERS)

Η Ιστοσελίδα για τις ανάγκες των παρεχόμενων υπηρεσιών της και προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης και ακριβέστερης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των χρηστών της, διατηρεί αρχείο με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών/μελών της, προκειμένου μέσω αυτών να δύναται να αποστέλλει μηνύματα (e-mails) που σχετίζονται ευθέως με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, όπως ενδεικτικά αποστολή μηνυμάτων δημιουργίας λογαριασμού, επιβεβαίωσης/ακύρωσης/τροποποίησης κράτησης, ενημέρωσης σχετικά με την κατοχή/πίστωση εκπτωτικών πόντων, αλλά και μηνύματα γενικής πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με το εν γένει περιεχόμενο των παροχών και υπηρεσιών της «e-restaurants.gr» (newsletters) και συμμετοχής σε έρευνες, ψηφοφορίες ή ερωτηματολόγια. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα λήψης των newsletters εναπόκειται στους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν την αποδοχή ή μη της υπηρεσίας αποστολής των συγκεκριμένων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα κάνοντας χρήση του συνδέσμου διαγραφής της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από τον κατάλογο της σχετικής υπηρεσίας της «e-restaurants.gr», που περιέχεται σε κάθε newsletter που αποστέλλεται.

Τέτοιου είδους ενημερωτικά μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται επίσης και κατόπιν εγγραφής νέου μέλους στην Ιστοσελίδα, κατόπιν πραγματοποίησης ηλεκτρονικής κράτησης για ενημέρωση ή/και επιβεβαίωση των στοιχείων της κράτησης και προκειμένου να προωθούνται ειδικές προσφορές και προτάσεις υπηρεσιών της «e-restaurants.gr»

Ομοίως και σύμφωνα με τα παραπάνω και για τις ανάγκες των παροχών και των υπηρεσιών της, η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχείο και τηλεφωνικών αριθμών, τους οποίους έχουν δηλώσει οι χρήστες/μέλη της, προκειμένου να αποστέλλονται τα ως άνω μηνύματα ή και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη προς την παρεχόμενη υπηρεσία πληροφορία μέσω sms. Τα μηνύματα αυτά θα αφορούν ευθέως και άμεσα τις ανάγκες των υπηρεσιών και των παροχών της «e-restaurants.gr», προς εξυπηρέτηση των χρηστών/ μελών, όπως ακριβώς περιγράφεται παραπάνω. Εφόσον οποιοσδήποτε χρήστης/μέλος δεν επιθυμεί τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) μέσω sms ή μέσω e-mail, δύναται να το δηλώσει κατά το στάδιο εγγραφής του στην Ιστοσελίδας ή μέσω του διαχειριστικού εργαλείου χρήστη απενεργοποιώντας τις σχετικές επιλογές.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ/ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμά της να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικής της Ιστοσελίδας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προς το σκοπό της βελτίωσης, εξέλιξης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Οι εν λόγω μεταβολές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως με τη γνωστοποίηση τους, η οποία θα λαμβάνει χώρα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με την ανάρτηση τους σε θέση των μεταβαλλόμενων/τροποποιηθέντων όρων και προϋποθέσεων. Οι εν λόγω μεταβολές και τροποποιήσεις τεκμαίρεται ότι θα έχουν συνομολογηθεί και θα έχουν γίνει ρητά αποδεκτές εκ μέρους των χρηστών, εφόσον, κατόπιν της ισχύος αυτών, αυτοί προβούν σε οποιαδήποτε χρήση ή επίσκεψη τους στην Ιστοσελίδα. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις κατά τη χρονική στιγμή αυτής (της χρήσης). Ως προς αυτό, συνιστάται στους χρήστες ή επισκέπτες να διαβάζουν προσεκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να παρακολουθούν στενά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, καθώς επίσης και της κάθε φορά εφαρμοστέας πολιτικής της, προκειμένου- με αποκλειστικά ιδία επιμέλειά τους -να ενημερώνονται συνεχώς για οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή ή τροποποίηση στο περιεχόμενό τους.

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας δύναται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αναστείλει, διαπλάσει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διαθεσιμότητας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η ανακοίνωση των μεταβολών αυτών θα πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με την ανάρτηση τους σε θέση των αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας κατόπιν των ως άνω ενεργειών της διαχείρισης, λογίζεται ως ρητή αποδοχή των εν λόγω μεταβολών.

Σε κάθε περίπτωση η παρούσα Ιστοσελίδα θα αναφέρει και αποτυπώνει πάντοτε σε εμφανές σημείο τους κάθε φορά τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση και την πολιτική στην παροχή των υπηρεσιών της, προς το σκοπό της διαρκούς και ευχερούς πληροφόρησης, πρόσβασης και συμμόρφωσής εκ μέρους των χρηστών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το ζήτημα του σεβασμού και της προστασίας των στοιχείων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόλυτα διασφαλισμένο. Η διαχείριση της Ιστοσελίδας, λαμβάνει όλα τα εκ του νόμου απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να προασπίζει την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων αυτών. Λεπτομέρειες αναφέρονται στην ενότητα των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτικής Απορρήτου), οι οποίοι αποτελούν μαζί με τους παρόντες όρους χρήσης ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο λειτουργίας της Ιστοσελίδας «www.e-restaurants.gr».

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και κάθε επερχόμενη μεταβολή, τροποποίηση ή διάπλασή τους διέπονται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και από κάθε σχετική Διεθνή Συνθήκη, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα. Οποιεσδήποτε προβλέψεις αναγκαστικού δικαίου των ως άνω νομοθετημάτων υπερισχύουν δεσμευτικά των παρόντων όρων. Επιπλέον, διάταξη των παρόντων που κριθεί ότι αντίκειται στο νόμο αποφέρει αυτοδίκαιη αίρεση της ισχύος της, δίχως όμως σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την ισχύ ή τη δεσμευτικότητα των λοιπών παρόντων όρων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν και συνιστούν στο σύνολό τους τη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας «e-restaurants.gr» και των χρηστών ή επισκεπτών αυτής, αναφορικά με τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχές. Για κάθε διαφορά η οποία τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Πατρών.

ή
Δεν έχετε λογαριασμό;

Θα λάβετε ένα e-mail με έναν σύνδεσμο ώστε να αλλάξετε τον κωδικό σας με ένα νέο.

Θυμηθήκατε τον κωδικό σας; Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό;